Politikerna svarar

Företagarnas frågor

Företagare i Borås och omnejd ställer frågor till de lokala politikerna.


1. Jeanette Åhlen från Blomsterlandet har en fråga till alla politiker i kommunfullmäktige här i Borås.

”Jag undrar hur områdesplaneringen ser ut runtomkring Blomsterlandet i Borås. Det har dels med järnvägen, stambanan, att göra, som är en fråga som funnits i många år.


2. Pierre Abdulahad från McDonald’s – Har du någon fråga till de loka politikerna som är viktig för ert företag, eller allmänt för företagandet?

”En bra fråga som jag funderat på är: Vad tänker politikerna göra för restaurangnäringen i Borås för att utveckla den mer?”


3. Förskolläraren Linda vill få svar på:

När har ni politiker planerat in att göra något åt vad det gäller de allt för stora barngrupperna på förskolorna här i Borås? De grupper som är för stora idag gör att både barn och personal mår dåligt.


4. Busschauffören Sussi frågar:

Hur tänker ert parti med det här att flytta Busstorget från Södra Torget till Resecentrum, eller någon annanstans?

 

Partierna Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

1. Under 2015 pågår ett intensivt arbete med många inblandade som syftar till att göra det möjligt för Trafikverket att slå fast i vilken sträckning Götalandsbanan ska passera Borås. Trafikverket leder en projektgrupp där även tjänstemän från Borås Stad ingår. Tanken är att Trafikverket mot slutet av året ska fatta beslut om den korridor i vilken Götalandsbanan in mot Borås ska byggas. Innan detta är klart går det egentligen inte att veta hur fastigheten där Blomsterlandet ligger kan komma att påverkas.

2. Det vi kan göra lokalt är att fortsätta utveckla staden. Få fler invånare, fler företagsetableringar som leder till en ökad efterfrågan på restaurangtjänster. Skapa en mer attraktiv stadskärna samt öka antalet besök i Borås, där exempelvis det nya kongresshuset är ett viktigt tillskott.

3. Det är inte bara svart när det gäller förskolorna i Borås. Hjälpen som ges till barn med särskilda behov har till exempel ökat med 50 procent under 2014. Borås Stad bygger nya förskolor eftersom ett viktigt hinder för att kunna åstadkomma en bra förskola länge har varit brist på bra lokaler. Detta innebär inte att vi är nöjda med sakernas tillstånd. Såväl förskola som skola skulle behöva mer resurser att röra sig med och vi arbetar för att försöka se till att det blir så.

4. Den lokala stambusslinjerna i Borås måste så nära som möjligt passera de platser som de flesta resenärer vill besöka – centrum, Knalleland, sjukhuset, de stora bostadsområdena bland annat. Om busstrafiken ska vara kvar på Södra torget eller bussarna ska gå Allégatan utan att svänga in på torget har vi inte tagit slutlig ställning till ännu. Att låta stadsbussarna gå utanför centrumkärnan tror vi däremot inte på. Möjligen behöver Borås Stad i framtiden inte bara än, utan flera knutpunkter för stadsbusstrafiken.

 

Partierna Miljöpartiet
Miljöpartiet

1. Blomsterlandet ligger i ett område som ingår i utredningsområdet för ny järnväg. Vi hoppas att det om omkring ett år är klargjort vilka områden som kommer användas av järnvägen och vilka områden som frigörs.

2. Vi måste göra Borås till en attraktiv stad. Vi vill arbeta med hållbar förtätning vilket gör att underlaget även för restaurangnäringen ökar. Vi vill skapa en trygg och levande stad med mycket människor i rörelse vilket även gynnar restaurangnäringen. Borås är idag en stadigt växande stad, och när vi bland annat arbetar med hållbart bostadsbyggande och bättre kollektivtrafik ökar också efterfrågan på restauranger i staden.

 

Partierna Moderaterna
Moderaterna


1. Arbetet med Götalandsbanan pågår för fullt så det är i dagsläget inte möjligt att säga så mycket. Men besked kommer under 2016 och därefter kan områdets framtida utveckling inledas.

2. För Moderaterna handlar det om att skapa ett gott näringslivsklimat i allmänhet. Vi värnar företagandet och vill skapa förutsättningarna för att näringslivet utvecklas i vår kommun. Bland annat vill vi att det ska finnas en dörr in i kommunen, det ska finnas tjänstegarantier, kommunen ska ha ett serviceperspektiv istället för myndighetsperspektiv, med mera som gör det enklare att vara företagare. Vad avser restaurangnäringen kommer Borås Stad nu utreda förutsättningarna för att ge näringslivet rätt att utmana kommunen om drift av caféer och restauranger. Det skulle ge möjligheter för fler aktörer att få nya kunder.

3. Hej Linda! Tack för din fråga. I Moderaternas handlingsprogram för Borås Stad finns skriver vi dels att vi vill ha färre barn per årsarbetare i förskolan, och att vi vill ha färre barn i barngrupperna. Den ambitionen finns med i allt politiskt arbete som rör förskolan, bland annat i budgetdiskussioner och vid ny- och ombyggnationer av kommunens förskolor. Det är dock många verksamheter som ska rymmas inom den kommunala budgeten. Ekonomin är hela tiden en prioriteringsfråga där vi politiker gör vårt allra bästa för att tillgodose alla medborgares behov. Om du vill läsa mer om vad Moderaterna i Borås anser om förskolan kan du läsa vårt kommunala handlingsprogram: http://np.netpublicator.com/netpublication/n03752900

4. Hej Sussi! Tack för din fråga. Södra Torget kan användas till annat än busstorg menar vi Moderater i Borås. Vi vill att Södra torget ska bli en attraktiv mötesplats för boråsarna med torgytor, verksamhet och bostäder. Busstrafiken ska tas bort. Om du vill läsa mer om Moderaternas politik inom stadsplanering och på andra områden kan du gå in och läsa vårt kommunala handlingsprogram: http://np.netpublicator.com/netpublication/n03752900

 

Partierna Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

1. Eftersom Trafikverket just nu utreder sträckningen av Götalandsbanan så kan kommunen inte förändra några planer i det området förrän vi vet var den nya järnvägen ska gå.

2. Några frågor som påverkar restaurangnäringen är dels arbetet med ”en väg in” för företag, som ska göra det enklare och snabbare att få sina ärenden hanterade hos kommunen. När det gäller tillståndsprövning för alkoholservering har nya rutiner tagits fram för att snabba upp handläggningen och vara tydligare med vad som krävs för att få tillstånd. Vänsterpartiet har väckt frågan om att göra det enklare för så kallade ”Food trucks” att få tillstånd att sälja mat runt om i Borås. Ett ständigt arbete med att göra centrum mer tillgängligt och attraktivt samt att marknadsföra Borås för turister får förhoppningsvis också positiva effekter för restaurangerna i Borås.

 

Partierna Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

1. Området kring Blomsterlandet är mycket svårt att uttala sig om, och det beror helt på hur/var Götalandsbanan ska gå in i Centrum. Jag är tveksam till möjligheterna att ta in spåret den vägen, och om så inte blir fallet uppfattar jag att det inte finns någon annan planering just nu; Götalandsbanans ev. sträckning ”låser” all annan planering.

2. Fortsatt utveckling av restaurangnäringen ska ske utifrån marknadsmässiga grunder, där all utveckling – som är sund och riktig – ska ges allt rimligt stöd, utan onödiga dröjsmål.

3. KD är ett av de minsta partierna i KF, och vi har önskat vidta åtgärder i flera år (jfr vårt kommunala handlingsprogram). Dess värre har vi inte fått gehör för våra förslag (vi vill även anpassa klasserna i skolan). I vårt parti vill vi säkerställa barnens, familjernas och de äldres behov först, därefter kan man överväga att ta resurser till annat.

4. KD vill gärna flytta busstrafiken till Resecentrum, och använda Södra Torget till något annat,  t ex torghandel. Vi vill också pröva en modell med flytande busstrafik, d v s att bussarna inte står stilla på Resecentrum utan rullar fortlöpande på fasta linjer, med vissa ”övergångshållplatser” där olika linjer bryter andra; därmed sparar man utrymme i form av alltför många fordon vid Resecentrum.

 

Partierna Centerpartiet
Centern

1. När det gäller området kring Blomsterlandet är det tyvärr så att vi får avvakta beslutet om var Götalandsbanan ska dras innan vi vet hur området planeras. Det har dragit ut många år på tiden och stora områden i Borås har inte kunna utvecklats.

2. När det gäller den andra frågan vill Centerpartiet ha kvar den sänkta restaurangmomsen och sänkta arbetsgivaravgiften för unga på riksplanet. Lokalt vill vi jobba med att underlätta för företagen genom att bl.a. ha ”en dörr in” till kommunen. Det innebär att vill man som företagare ha stöd, hjälp eller om man undrar över något ska man kunna vända sig till en person som lotsar rätt i kommunens djungel av regelverk.

3. Vi behöver bygga fler förskolor så barngrupperna blir mindre. Man får försöka hitta nya arbetssätt och avsätta ekonomiska medel så det blir möjligt. Vi vill gärna ha kvar de mindre förskolorna och pröva att åter börja anställa ”dagmammor”. Alla barn klarar inte de stora barngrupperna. Allt yngre barn kommer in också vilka kräver mycket personal.

4. Vi vill ha ett samlat resecentrum där man lätt kan ta sig från buss från kranskommunerna/lokalbussarnas till tåg eller kanske pendling med buss 100. Då är det bra om allt finns på samma ställe. Något att tänka på när vi nu planerar Götalandsbanan

 

Partierna Folkpartiet
Folkpartiet

1. Planeringen för Götalandsbanan och dess dragning genom Borås pågår för fullt. Trafikverket gör utredningen, men Borås Stad är förstås involverade.
Området kring Blomsterlandet kan vara ett alternativ för en bandragning. Vi hoppas att det snart kan utkristalliseras ett förslag men det kan nog dröja ett par år till.
Under tiden går området kring Blomsterlandet inte att utveckla. Trafikverket sätter stopp för sådana planer.

2. Det har blivit en fantastisk utveckling av utelivet i Borås de senaste 10-15 åren. Inte minst tack vare Sandwalls plats. Vi jobbar ständigt för att Borås ska bli en attraktiv stad för alla.
Fler bostäder i centrum, utveckla området kring Viskan, lätt att parkera och Högskolans utveckling kommer ytterligare göra Borås attraktivt.

3. Vi jobbar för fullt att bygga nya förskolor och därmed kunna minska grupperna i förskolan. Sedan är det svårt att ange ett maxtal på antal barn i en grupp. Det beror på ålder och ”stökighet”. Men ett riktmärke är ca 20 barn i varje grupp.

4. Ja! Vi vill ta bort bussarna på Södra Torget. En naturlig knutpunkt är då Resecentrum. Men vi vill inte ha ett nytt ”Södra Torget” utan vill att bussarna ska pasera centrala Borås och att det finn flera bytespunkter.

 

Partierna Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna


(svar inväntas)