Hållbart byggande

Hållbart byggande var en del i Borås Science Park serie gällande hållbar samhällsutveckling

Första föreläsaren kom från Borås Högskolas Centrum för hållbart samhällsbyggande. De skall verka för forskning inom Byggteknik och planprocesser, Socialt hållbart byggande och boende samt Hållbara transporter och logistik. Där både miljö, ekonomisk och social hållbarhet. De gör gärna projekt inom dessa områden med både studenter och näringsliv.

Efter det kom Strategiska planerare från Borås stad som berättade om hur de utifrån den nya översiktsplanen arbetar med att planera för en klimatsmart stad som skall växa på ett hållbart sätt.  En av huvudstrategierna är att vara femkärnig, d.v.s. att utöver centrala staden fokusera på de 4 serviceorterna runt Borås

Vårgårda bostäder som är Vårgårdas kommunala fastighetsbolag som när de nu renoverar sina miljonprograms hus och bygger på ett ytterligare våningsplan även investerar i att lägga solceller på taken. I och med denna investering kompletteras med batterier och vätgaslösningar kommer de att vara så självförsörjande med el att de kan bli självförsörjande på el hela året.