Borås historia

 

Ortnamnet Borås förmodas ha sin grund i fäbodar som låg på Åsen, FabodarÅsen, Bodaråsen, så småningom Borås. Åsen kallas numera Rya Åsar.    Länk till: Resemålet Borås

STADENS GRUNDANDE

Staden grundades av Gustav II Adolf år 1621, mestadels för att legalisera en riksomfattande gårdfarihandel, och för att kronan skulle få skatteintäkter från de s k Knallarnas försäljning. De sålde nämligen varor, som inte hade förtullats någonstans, vilket retade så väl städers köpmansgillen som kronan. Detta hade bevisligen pågått sedan 1500-talet, då traktens bönder drygade ut sin försörjning vintertid, genom att sälja sitt eget hantverk, smide och träslöjd vida kring. Med tiden blev de alltmer som handelsmän, vilka köpte och sålde varor. De utvecklade också ett eget hemligt språk, s k månsing, med ord som lever i svenskan.

Våren 1620 skickade bygden ett par representanter till kungen för att klaga på hur knallarna behandlades av kringliggande städer, och för att få möjlighet att bedriva handel. Kungen uppmanade då att antingen upphöra med sin handel, eller grunda en ny stad, de valde att grunda en ny stad. En ny stad grundades runt sockenkyrkan i Torpa, en medeltida kyrka som stod där Carolikyrkan står i dag. Vid sommartid 1620 reste återigen sändebud till kungen för att utverka stadsprivilegierna bevittnades sedan av kungen 25 Maj 1622. Sen utvidgades privilegierna år 1624, så att boråsarna fick rätt att bedriva handel, var de ville bara de hade förtullat varorna i Borås. Den nya staden utstakades av Nils Stiernsköld.

En annan orsak till att Borås grundades var militär. I väster hade Sverige ännu endast tillgång till havet, genom en smal korridor vid Göta Älvs mynning med gamla Älvsborgs fästning som lås. I övrigt var hela det nuvarande Sveriges västra del danskt. Göteborg grundades samma år som Borås, men behövde understöd. Älvsborgs regemente satts därför upp 1624 i Västergötland med bas i Sjuhäradsbyggden, kallat I15 (senare I 15/Fo 34*), det fanns från 1914 – 1998.

1800 – 1900 talens expansion

Den stora expansionen kom ur handelns förening med textilnäringen. Med centrum söder om Borås växte den sk. förläggarverksamheten fram. Det var storbönder som lämnade ut ull från sina får till kvinnor runt om i bygden, och fick tillbaka det som garn och tyg. Från denna verksamhet kom Sven Erikson, som 1834 startade landets första mekaniska väveri. Ett par decennier senare (1858) startade det första väveriet i Borås. Textilindustrin gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av 1900 – talet. Ända in på 1960 – talet sysselsatte textil och konfektion två tredjedelar av de industriarbetande i Borås. Sedan kom den svenska tekokrisen och tvingade fram omvandlingen av Borås.

Borås har härjats av fyra stadsbränder 1681, 1727, 1822, 1827. Caroli kyrka invigdes 1669, och är Borås äldsta byggnad, som har överlevt alla bränder.

Borås moderna utveckling sköt fart vid mitten av 1800- talet, då flera bomullsfabriker tillkom kring sekelskiftet.

*) Försvarsområde

 

Rådhuset_6okt1914stora brog nymanska gårdenb2borås 1951

 

 

 

 

algotstextilmuseet5textilmuseet02stadsparken